Sažetak

Nanomedicina kao područje primjene nanotehnologije u razvoju zaštite zdravlja ima veliki utjecaj na razvoj inovativnih medicinskih tretmana i terapija. Primjena nanočestica (NP) ima ogroman potencijal za učinkovitiju isporuku lijekova i gena, u razvoju fluorescentnih i kontrastnih dijagnostičkih alatki u medicini. Međutim, opsežna in vivo primjena NP zahtijeva iscrpnije istraživanje fizikalno-kemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u biološkim uvjetima. Takvo ‘nano-bio’ sučelje obuhvaća dinamičke fizikalno-kemijske interakcije, te kinetiku i termodinamiku razmjene između površine nanočestica i bioloških površina. Nemoguće je potpuno opisati sve čimbenike značajne za to sučelje, ali su za daljnji razvoj nanomedicine nužne dodatne informacije o specifičnim interakcijama nanočestica s bioaktivnim komponentama prisutnim u živim stanicama i tkivima .
Glavni cilj predloženog NanoFaceS projekta je pružiti nove  informacije o prirodi “nano-bio ‘sučelja između metalnih teranostičkih nanomaterijala i biomolekula koje sadrže sumpor (S-biomolekula), a koje imaju važnu i  kompleksnu funkcionalnu ulogu u živim sustavima. Modelni sustav NanoFaceS projekta čini (i) skup nanočestica s jezgrom od srebra, zlata i željezovog oksida,  različitih fizikalno kemijskih svojstava (veličine, površinskog naboja i kemijskog sastava) i (ii)  šest važnih S-biomolekula: cistein, glutation, metalotionein, albumin i inzulin.  Konceptualni temelj predloženog projekta jest multimetodološki i multidisciplinarni pristup koji će pružiti nove uvide u prirodu specifičnih bioloških interakcija NP sa S-biomolekulama. Projekt će na taj način značajno doprinijeti znanju nanomedicinskog područja.